Κατηγορίες
Your Cart

Προσωπικά Δεδομένα


 • Η Sigma σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.sigmasec.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία για τα οποία η Sigma τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Sigma, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Sigma.
 • H Sigma έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η Sigma εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η Sigma μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
 • Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην Sigma.
 • H Sigma επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
 • Η Sigma παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου www.sigmasec.gr να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η Sigma δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
 • Cookies: Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο www.sigmasec.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα αγαπημένων σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ΄όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Παράλληλα, η Sigma επιβεβαιώνει ότι στο cookie δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές σας επισκέψεις. 


Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Γενικά:

Η εταιρεία με την επωνυμία «SIGMA SECURITY –ΧΡ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Εθν. Μακαρίου 5), με Α.Φ.Μ. 094306166 ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη «SIGMA SECURITY ΑΕ»), στο πλαίσιο  εναρμόνισής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με το παρόν έντυπο σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων της και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ», φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Νομιμότητα της επεξεργασίας (δηλ. γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία τους):

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ», δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων μας εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας με τους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές μας κλπ. σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και για την προσήκουσα και σύννομη  εκτέλεση των παντοίων συμβάσεών μας. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που χρειάζεται για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, μετά από αίτηση του πελάτη, συνεργάτη κλπ. πριν τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο),

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της  «SIGMA SECURITY ΑΕ»  ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων που απορρέουν από τις συναλλακτικές σχέσεις μας ή από απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις  μας,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρέωσης προς  το δημόσιο και γενικά δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

(Σημειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται συναίνεση των πελατών, συνεργατών κλπ/υποκειμένων των δεδομένων.)

δ)έχετε συναινέσει ειδικά και ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς όπως για λόγους στατιστικούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, η σχετική δε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται  με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην «SIGMA SECURITY ΑΕ» (απευθυνόμενο προς : Τζανή Δημήτρη) και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.  


Επεξεργασία Δεδομένων

Η  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων της «SIGMA SECURITY ΑΕ» συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή ή προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών μας κλπ. που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η «SIGMA SECURITY ΑΕ» μπορεί να λάβει από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της «SIGMA SECURITY ΑΕ», που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας (τέτοια δε συναίνεση απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από τη «SIGMA SECURITY ΑΕ» εντύπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς – προωθητικούς και άλλους σκοπούς), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως στη «SIGMA SECURITY ΑΕ» ή ηλεκτρονικά στην ηλ/κή  διεύθυνση [email protected] , και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.


Είδος δεδομένων που επεξεργάζεται η «SIGMA SECURITY ΑΕ», δηλ. ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και από που :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε μπορεί να έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από  τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της «SIGMA SECURITY ΑΕ». Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο πελάτη, συνεργάτη κλπ.
 2. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη, συνεργάτη κλπ.
 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής Κατοικίας
 4. Επάγγελμα
 5. Διεύθυνση Κατοικίας ή Εργασίας 
 6. Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.
 7. Δεδομένα καταγραφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας (δια μηνύματος στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας), και τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 8. Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή /και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της «SIGMA SECURITY ΑΕ» (όπως λ.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου - IP addresses, δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά –online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
 9. Στοιχεία περί της διενέργειας πράξεων πληρωμών-καταβολών περί την διάθεση υπηρεσιών, οι οποίες πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε με μετρητά, είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, είτε με μεταφορά εμβάσματος. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων προς την τράπεζα θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή του εκάστοτε υποκειμένου προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών. 
 10. Δεδομένα εικόνας προσώπων από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των εγκαταστάσεων της έδρας της «SIGMA SECURITY ΑΕ».  
 11. Δαχτυλικά αποτυπώματα των υπαλλήλων για την ελεγχόμενη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους αντισυμβαλλομένους μας (π.χ.  τους πελάτες μας) πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια αυτών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από τη «SIGMA SECURITY ΑΕ» για τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή μας με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις μας.


Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ» δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη, συνεργάτη κλπ. ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.


Δεδομένα ανηλίκων:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και αντισυμβαλλομένων μας γενικά  είναι:

α) η προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων περί την πώληση ή και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας συναγερμών και η εξυπηρέτηση των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας μας και των υποχρεώσεών μας προς το Δημόσιο, Οργανισμούς, Τράπεζες και παρόχους αγαθών, μέσων και υπηρεσιών,

β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων της «SIGMA SECURITY ΑΕ» με τους πελάτες, συνεργάτες μας με τους  οποίους συμφωνείται η πώληση συστημάτων ασφάλειας συναγερμών ή και η εγκατάσταση αυτών,

γ)η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων των πελατών, συνεργατών  μας  προς τη «SIGMA SECURITY ΑΕ» που δίδονται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ή καταχωρούνται στα αντίστοιχα λογισμικά ή πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης συστημάτων ασφάλειας συναγερμών ή και εγκατάστασης αυτών,

δ) η στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης συστημάτων ασφάλειας συναγερμού ή και εγκατάστασης αυτών εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της «SIGMA SECURITY ΑΕ», καθώς και η συμμόρφωσή μας με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,  

ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς τη «SIGMA SECURITY ΑΕ» αιτημάτων πελατών και συνεργατών μας ή η εξέταση παραπόνων πελατών μας και

στ) η λήψη από τους πελάτες, συνεργάτες μας έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων  από τη «SIGMA SECURITY ΑΕ» για την ενημέρωσή σας για προνομιακά προγράμματα, διαφημιστικούς / προωθητικούς λόγους, καθώς και η λήψη από τους πελάτες μας κλπ ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση/αξιολόγηση της ποιότητας-επιπέδου των πωλούμενων προϊόντων μας με σκοπό τη βελτίωσή τους.


Φύλαξη και χρόνος διακράτησης:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών μας κλπ υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από εμάς σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, συνεργατών μας κλπ τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών (10) ετών από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της «SIGMA SECURITY ΑΕ» και του πελάτη, συνεργατών μας κλπ, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της εκ του άρθρου 250 Α.Κ. οριζόμενης προθεσμίας παραγραφής σχετικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, το ανωτέρω χρονικό όριο δεν ισχύει, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.


Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών μας κλπ. μπορεί να είναι:

i) οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες της «SIGMA SECURITY ΑΕ» στους οποίους έχουμε  αναθέσει  καθήκοντα για την εκτέλεση των καταρτισθεισών συμβάσεων πώλησης ή και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας συναγερμού, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση αιτημάτων/παραπόνων πελατών, συνεργατών μας, η παρακολούθηση, ενημέρωση και είσπραξη οφειλών από και περί τις συμβάσεις πώλησης ή και εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας συναγερμού,

ii) τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά στα οποία η «SIGMA SECURITY ΑΕ» έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση της διθεσης-πώλησης ή προώθησης των προϊόντων της σε πελάτες της, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζονται από τους σχετικά αντισυμβαλλομένους μας φορείς (επιχειρήσεις, π.χ. διάθεσης ή και υποστήριξης λογισμικών κλπ. περί την λειτουργία μας) και καλύπτονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας,

iii) τρίτα πρόσωπα με τα οποία η «SIGMA SECURITY ΑΕ» συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εξυπηρέτηση  των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της διάθεσης-πώλησης των προϊόντων της, όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι οι ειδικά ωρισμένοι συνεργάτες των παρόχων προϊόντων ή/ και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφόρμων, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που δεσμεύονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας, 

iv) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης  και

v)οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και τη λειτουργία της «SIGMA SECURITY ΑΕ», καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ» γνωρίζει στο κοινό, πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους της  κ.α. ότι έχει  διασφαλίσει, αφενός την δέσμευση όλων των ως άνω αποδεκτών για την εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας και αφετέρου ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κλπ. πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κλπ. από αυτούς, τα δικαιώματα των υποκειμένων να είναι προστατευμένα.


Δικαιώματα των πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων μας  ως υποκειμένων των δεδομένων:

Οι πελάτες, συνεργάτες και υπάλληλοι μας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και λήψης  πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, β) δικαίωμα για υποβολή αιτήματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται, γ)δικαίωμα στη λήθη, δηλ. διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της «SIGMA SECURITY ΑΕ» προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους, ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «SIGMA SECURITY ΑΕ» για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον) και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η «SIGMA SECURITY ΑΕ» ή τρίτο μέρος.


Ασφάλεια:

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ» έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας (οργανωτικά και τεχνικά) για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών της κλπ  από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων:

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ» έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.sigmasec.gr. Η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε μονομερή τροποποίηση από την «SIGMA SECURITY ΑΕ», κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η επικαιροποιημένη δε έκδοσή του αναρτάται αμέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα.


Επικοινωνία για θέματα  Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε  να επικοινωνείτε για θέματα Προστασίας Δεδομένων με τον Τζανή Δημήτρη, ο οποίος  έχει οριστεί από την «SIGMA SECURITY ΑΕ»  ως υπεύθυνος  για τέτοια θέματα και  τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι : Εθν. Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος Αττικής, τηλ. επικοινωνίας 210 9716046 & 2109754864, email: [email protected] .

Τα αιτήματα σας σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας υποβάλλονται στον ως άνω Τζανή Δημήτρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή  εγγράφως στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Εθν. Μακαρίου 5 –τ.κ. 17343) υπόψη του.

Η «SIGMA SECURITY ΑΕ»  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση της «SIGMA SECURITY ΑΕ» λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ενημέρωσή σας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που τα αιτήματα πελάτη κ.α. είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, τότε δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του, είτε να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα ή τα αιτήματά του.