Κατηγορίες
Your Cart

Εγγύηση προϊόντωνΌροι Εγγύησης Προϊόντων

 1. Τα προϊόντα της Sigma Security καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, με άμεση, δωρεάν, αντικατάσταση της ελαττωματικής πλακέτας της συσκευής.
 2. Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, και παρέχεται μόνον όταν η συσκευή συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς.
 3. Τα προϊόντα με τη σήμανση ECONOMY, καλύπτονται μόνο από την εγγύηση του κατασκευαστή.
 4. Στην περίπτωση ελαττωματικής συσκευής, αν η επιστροφή της γίνει εντός 7 ημερών από την τιμολόγησή της, η Sigma Security καλύπτει και τα μεταφορικά, εκτός από τη δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
 5. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια, λάμπες, LED κ.τ.λ.). Επίσης, δεν καλύπτει τις βλάβες που θα προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 6. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση της συσκευής, παρά μόνον όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η Sigma Security μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.
 7. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Sigma Security.
 8. Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος, λόγω αδυναμίας επισκευής, δεν σημαίνει και επέκταση της εγγύησης.
 9. Τα ανταλλακτικά ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητά τής Sigma Security.
 10. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της Sigma Security περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.
 11. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής αποφασίζεται αποκλειστικά από την Sigma Security. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Sigma Security μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινά τη συσκευή με άλλη, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 12. Η επισκευή γίνεται στην έδρα της Sigma Security, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την προσκόμιση της συσκευής και την επίδειξη του παραστατικού αγοράς ή φωτοτυπίας του.
 13. Για επισκευή στο χώρο του πελάτη (On Site), οι υπηρεσίες χρεώνονται βάσει του τιμοκαταλόγου επισκευών.
 14. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα της Sigma Security, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 15. Οι τεχνικοί της Sigma Security υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και των προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τη Sigma Security, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
 16. Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη, παραμένουν στο service της εταιρίας για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.
 17. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, η Sigma Security δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 18. Η Sigma Security δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας ή των περιφερειακών του και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 7. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση