Όροι χρήσης

 • Ο χρήστης της εφαρμογής S Mobile αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη.
 • Τα σήματα και οι ενημερώσεις (push notifications) της εφαρμογής S Mobile λαμβάνονται μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο.  Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει σ’ αυτήν. Μη σωστή λειτουργία της σύνδεσης ή μη σωστού καναλιού επικοινωνίας από τον πάροχο, πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα ο συναγερμός να μην καταφέρει να επικοινωνήσει με την εφαρμογή S Mobile. Ως εκ τούτου ο χρήστης γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν δύναται να λαμβάνει σήματα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Η Sigma Security δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές. Παρόλες τις βελτιώσεις που γίνονται στην εφαρμογή S Mobile ο χρήστης πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα λανθασμένης ή ετεροχρονισμένης ενημέρωσης.
 • Η Sigma Security δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση δολιοφθοράς ή κακής λειτουργίας του τηλεφωνικού δικτύου ή του κέντρου του παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την άρση της δυνατότητας επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με την εφαρμογή S Mobile και κατά συνέπεια τη μη λήψη των σημάτων.
 • Στην περίπτωση που γίνει διάρρηξη στον προστατευόμενο χώρο με ταυτόχρονη δολιοφθορά – κόψιμο της τηλεφωνικής γραμμής ή εξουδετέρωση της συσκευής εφεδρικής επικοινωνίας IXION, η εφαρμογή S Mobile δεν πρόκειται να λάβει κάποιο σήμα και, φυσικά, η Sigma Security δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση δεν υφίσταται από την Sigma Security προς τον χρήστη της εφαρμογής S Mobile για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
 • Σε καμία περίπτωση η Sigma Security ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της εφαρμογής S Mobile.
 • Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της εφαρμογής S Mobile.
 • Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.
 • Ο χρήστης της εφαρμογής S Mobile αποδέχεται ότι η Sigma Security μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από τεχνολογίες που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προσπελάστηκε και χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του χρήστη, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιεί, το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) της συσκευής, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. WiFi, 3G, LTE) και τον πάροχο, την απόδοση του δικτύου και της συσκευής, τη γλώσσα, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση της εφαρμογής S Mobile. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των παραπάνω πληροφοριών αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής S Mobile. Οι πληροφορίες που γνωστοποιεί o χρήστης μέσω της εφαρμογής S Mobile, στην Sigma Security, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία. Για κάθε διαφορά, που θα προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.